اخبار | ۲۶ تیر ۱۳۹۶

در باره پیش فروش ساختمان بدانیم

images

براساس قانون ، هرقراردادی که به موجب آن مالک رسمی زمین (پیش فروشنده ) متعهد به ساخت بنا یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص درآن زمین با هر نوع کاربری درمقابل پیش خریدار گردد را قرارداد پیش فروش ساختمان می گویند .

نکته ها  :

درقرارداد بایستی پلاک و مشخصات ثبتی ملک ، نشانی ، تعداد اتاق ، شماره طبقه ، واحد ، پارکینگ ، نوع کاربری ومساحت کل عرصه و اعیان ، همچنین مصالح ساختمانی وسیستم گرمایش وسرمایش، به طوردقیق قید شود.این موارد باید براساس پروانه ساخت و شناسه فنی هرواحد باشد.مبلغ قرارداد، میزان اقساط ، تعداد قبوض اقساطی و زمان تحویل باید درقرارداد تصریح شود.تنظیم قرارداد پیش فروش در صلاحیت دفترخانه های اسناد رسمی وتنظیم صورت جلسه مقدماتی درصلاحیت بنگاه های املاک است .

تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان نیازبه ارائه گواهی مالیاتی ازطرف پیش فروشنده ندارد وصرفا” حق التحریری خاص به آن تعلق می گیرد.میزان خسارت تاخیرپیش فروشنده درانجام دادن تعهداتش درقرارداد تعیین می شود، اما چنانچه طرفین به مبلغی بیشترتوافق کنند این توافق معتبراست.طرفین می توانند درنحوه ی پرداخت اقساط توافق  اما  توجه کنند حداقل ۱۰ درصد بها، همزمان با تنظیم سند قطعی قابل وصول خواهد بود و نمی توانند خلاف آن توافق نمایند.پیش خریدارمی تواند پرداخت باقی مانده اقساط را به تایید مهندس ناظرساختمان منوط کند. شایان ذکراست پیش خریدار، به نسبت اقساطی که پرداخت کرده است ،مالک ملک پیش فروش شناخته می شود.پیش فروشنده فقط با رضایت همه ی مالکان می تواند تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات خود را به دیگری واگذار کند.